Dynasty tietopalvelu Haku RSS Simon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

Tarkastuslautakunta 28.05.2020 § 20 

 

 

 

 Kuntalain 84 § kunnan luottamushenkilöiden ja esittelevien vi­ran­hal­ti­joi­den on tehtävä sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle, joka saat­taa ne valtuustolle tiedoksi.

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja vi­ran­hal­ti­jan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin­kei­no­toi­min­taa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä va­ral­li­suu­des­taan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luot­ta­mus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, val­tuus­ton ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kun­nan­joh­ta­jaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esit­te­li­jää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on teh­­vään­sä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä si­don­nai­suuk­sis­sa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il­moi­tus­vel­vol­li­suu­den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täy­den­­mään jo tehtyä ilmoitusta.

 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei sa­las­sa­pi­toa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuu­lu­van luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on pois­tet­ta­va rekisteristä ja tietoverkosta.

 

 Kunnan sidonnaisuusilmoitukset ovat kunnan yleisessä tie­to­ver­kos­sa.

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja  saattaa ne valtuuston tietoon.

 

Päätös Tarkastuslautakunta merkitsi ilmoitukset tiedoksi ja esittää, että valtuusto merkitsee ne tiedoksi.

 

 

 

Kunnanvaltuusto 15.06.2020 § 27  

636/00.01.01.03/2020  

 

 

Päätösehdotus Valtuusto päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa