Dynasty tietopalvelu Haku RSS Simon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Oulunkaaren vuoden 2019 toteutuma/Keskushallintopalveluiden TA 2019 ylitys

 

Kunnanhallitus 16.03.2020 § 57 

 

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Vivi Marttila:

 

 Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat Simon kunnan ta­lous­ar­vios­sa keskushallintopalveluiden alaisuuteen kuuluva os­to­pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus.

 

 Oulunkaari on aikaisemmin hakenut talousarvion ylityslupaa vuo­del­le 2019 yhteensä 550.000 euroa, joka jakaantuu erikoissairaanhoitoon 300.000 euroa ja omaan toimintaan 250.000 euroa. Valtuusto myönsi yhteensä 550.000 euron yli­tys­lu­van Oulunkaaren palveluihin keskushallintopalvelujen brut­to­me­noi­hin 11.11.2019 § 65.

 

 Oulunkaaren vuoden 2019 toteuma on valmistunut ja sote-luvut ylit­­vät talousarvion myönnetyistä talousarvomuutoksista huolimatta. Eri­kois­sai­raan­hoi­to ylittää muutetun talousarvion 189.8751 eurolla ja Ou­lun­kaa­ren oma tuotanto 58.725 eurolla. Yhteensä sote-ylitystä on 248.475 euroa.

 

 

Sote kustannukset

TA2019

TA muutos

Muutettu TA

TOT

Erotus

ESH

5 100 000

300 000

5 400 000

5 589 751

-189 751

Oulunkaari sote

7 244 174

556 000

7 800 174

7 858 899

-58 725

Sote yht.

12 344 174

856 000

13 200 174

13 448 649

-248 475

 

 

 

 Oulunkaaren kuntayhtymältä saadun selvityksen mukaan Simossa oman toiminnan kulut ylittivät alkuperäisen talousarvion perhe- sekä van­hus­pal­ve­luis­sa.

 

 Perhepalveluissa ylitystä tapahtui las­ten­suo­je­lun avohuollossa (51.000 €) ja lastensuojelun laitoshuollossa (34.000 €) sekä kehitysvammaisten laitoshuollossa (33.000 €) sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa (32.000 €). Vanhuspalveluissa ylitys aiheutui pääosin henkilöstökuluista (230.000 €). Myös erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät talousarvion.

 

 Edellä kerrotun johdosta keskushallintopalvelujen toimintamenot ylit­­vät sote-kustannuksien vuoksi muutetun talousarvion 200.756 eu­rol­la.

 

Keskushallinto

TA2019

TA muutos

Muutettu TA

TOT

Erotus

Brutto tulot

187 927

137 000

324 927

330 695

5 768

Brutto menot

-14 012 546

-863 356

-14 875 902

-15 082 426

-206 524

Toimintakate

-13 824 619

-726 356

-14 550 975

-14 751 731

-200 756

 

 

 Talousarvioon tehtävät muutokset on hallintosäännön 64 §:n mu­kaan esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muu­tos­eh­do­tuk­set talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden päät­ty­mi­sen jälkeen muutoksia voitaisiin käsitellä vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa eikä tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle voi enää teh­dä talousarvion muutosehdotusta.

 

 Seuraava valtuuston kokous on sovittu pidettäväksi vasta tou­ko­kuus­sa tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Sote-kustannusten ylit­ty­mi­nen keskushallintopalveluissa on olennainen poikkeama, jos­ta on hyvän hallintotavan mukaisesti annettava tieto valtuustolle oma­na asiakohtanaan.

 

Lisätietoaineisto: Simon sote esittely

 Oulunkaaren tilinpäätös 2019

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Oulunkaaren antaman selvityksen ylityksestä ja päättää hyväksyä Oulunkaaren / sote-kustannusten kokonaistoteutuman, minkä johdosta keskushallintopalvelujen bruttomenot ylittävät 206 524 euroa vuoden 2019 muutetun talousarvion. Kunnanhallitus toteaa, että toimintakatetasolla ylitys on 200 756 euroa.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle tiedoksi sote-kustannusten vuoden 2019 toteutuman ja keskushallintopalvelujen toimintamenojen ylityksen 206 524 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.06.2020 § 22  

554/02.02.02/2020  

 

 

Päätösehdotus Valtuusto päättää merkitä tiedoksi sote-kustannusten vuoden 2019 toteutuman ja keskushallintopalvelujen toimintamenojen ylityksen 206 524 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa