Dynasty tietopalvelu Haku RSS Simon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Toimintakertomus vuodelta 2019

 

 

Vuoden 2019 tilinpäätös

 

Kunnanvaltuusto 15.06.2020 § 23  

574/02.02.02/2020  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Maria Vaittinen

 

 

 Kuntalain 113 §:n mukaan:

 

 "Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava ti­li­kau­del­ta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop­puun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Ti­lin­tar­kas­ta­jien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun men­nes­sä.  Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jäl­keen valtuuston käsiteltäväksi.  Valtuuston on käsiteltävä ti­lin­pää­tös kesäkuun loppuun mennessä.

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii­den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi­min­ta­ker­to­mus.

 

 Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tu­lok­ses­ta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä var­ten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kun­nan­joh­ta­ja tai pormestari."

 

 Kuntalain 114 §:n mukaan:

 

 "Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laa­tia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kon­ser­ni­ti­lin­pää­tös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

 

 Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tu­los­las­kel­mien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Kon­ser­ni­ti­lin­pää­tök­seen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa an­ne­taan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käy­tös­tä tilikauden aikana.

 

 Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan kon­ser­ni­ti­lin­pää­tök­seen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kun­ta­yh­ty­mäs­sä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää ti­lin­pää­tök­seen­sä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. 

 

 Kuntalain 115 §:n mukaan:

 

 "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston aset­ta­mien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta kun­nas­sa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös an­net­ta­va tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liit­ty­vis­tä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kun­ta­kon­ser­nin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioi­ta ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä se­kä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja kes­kei­sis­tä johtopäätöksistä.

 

 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toi­min­ta­ker­to­muk­ses­sa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen to­teu­tu­mi­ses­ta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riit­­vyy­des­tä talouden tasapainottamiseksi.

 

 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys ti­li­kau­den tuloksen käsittelystä."

 

 Vuosi 2019 toteutui ennakoitua heikommin. Vuoden 2019 tulos oli 1 653 923,45 euroa alijäämäinen. Edellisvuoden tulos oli myös alijäämäinen 562 073,66 euroa. Tämän vuoden tulos oli 1 091 849,80 euroa edellisvuotta heikompi ja 34 675,71 muutettua talousarviota heikompi.

 

 Yhteistyötoimikunta on 27.3.2020 kokouksessaan käsitellyt tilinpäätöksen.

 

 Tilipäätös esitellään yksityiskohtaisesti kokouksessa.

 

Lisätietoaineisto Toimintakertomus 2019

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää toimintakertomuksessa valtuustolle, että tilikauden 2019 alijäämä, 1 653 923,45 euroa, siirretään taseen ali/ylijäämä tilille.

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen, jättää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tehdä pieniä teknisluonteisia korjauksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan.

Kunnanhallitus toteaa, että hallintokunnat ovat pääosin päässeet tavoitteisiin, jotka on niille toimintavuodeksi asettanut.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.06.2020 § 23  

574/02.02.02/2020

 

Lisätietoaineisto Toimintakertomus 2019

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää toimintakertomuksessa valtuustolle, että tilikauden 2019 alijäämä, 1 653 923,45 euroa, siirretään taseen ali/ylijäämä tilille.

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen, jättää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tilinpäätökseen voidaan tehdä pieniä teknisluonteisia korjauksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan.

Kunnanhallitus toteaa, että hallintokunnat ovat pääosin päässeet tavoitteisiin, jotka on niille toimintavuodeksi asettanut.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa